Kernwaarden

Vertrouwen

Goed onderwijs creëert een veilige, betrouwbare omgeving. Dat schept voor kinderen en jongeren het vertrouwen om zich te ontwikkelen en zich staande te houden in hun eigen omgeving. Veel kinderen en jongeren groeien op in situaties van onveiligheid en onzekerheid. Vaak is dat een gevolg van armoede, maar welvaart biedt geen garantie voor een stabiele ontwikkeling. Om te groeien in (zelf)vertrouwen is het belangrijk zicht te krijgen op de eigen identiteit, talenten en mogelijkheden. Daarvoor is onderwijs nodig dat naast kennisontwikkeling, ook gericht is op persoonsvorming, vaardigheden en competenties. Waardenontwikkeling is daarbij een belangrijk thema.

Perspectief

Goed onderwijs draagt bij aan het creëren van kansen en perspectief op de toekomst. Daarvoor dient het onderwijs relevant te zijn voor de doelgroep en nauw aan te sluiten bij hun leefwereld. Pedagogisch gezien betekent perspectief en hoop dat het onderwijs een stimulerende omgeving biedt en de vitaliteit en kracht van kinderen en jongeren bevordert. Perspectief is ook nauw verbonden met een godsdienstige, levensbeschouwelijke of spirituele dimensie, een visioen dat verwachting stimuleert. Voor de persoonsvorming is het daarom van belang dat kinderen zich kunnen oriënteren op hun eigen inspiratiebron en die van anderen.

Betrokkenheid

Goed onderwijs stimuleert betrokkenheid, verbondheid en verantwoordelijkheid. Solidariteit met en betrokkenheid bij anderen zijn fundamentele waarden voor de persoonsontwikkeling. Individuele ontplooiing is onlosmakelijk verbonden met de ander, dichtbij of verder weg. Daarbij gaat het om betrokkenheid bij de directe omgeving, maar ook breder: het ontwikkelen van kennis, interesse en aandacht voor mondiale vragen en andere culturele en religieuze tradities, en het doen van recht en gerechtigheid.