Inspectie doet onderzoek naar burgerschapsonderwijs

PO-RAAD | De Inspectie van het Onderwijs voert op verzoek van minister Arie Slob (Onderwijs) een thematisch onderzoek uit naar burgerschapsonderwijs. Ze wil onderzoeken hoe scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht en in hoeverre dit strookt met democratische basiswaarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid (bijvoorbeeld op het gebied van seksuele diversiteit), autonomie en het afwijzen van discriminatie.

Onderdeel van het onderzoek is een schriftelijke verkenning van het aanbod van de scholen gericht op burgerschap. Daarnaast voert ze onderzoek uit bij een select aantal scholen in verschillende onderwijssectoren. Het onderzoek richt zich op islamitische scholen en op scholen van andere richtingen met specifieke levensbeschouwelijke opvattingen. Ook een groep openbare en algemeen bijzondere scholen worden in het onderzoek betrokken. Het rapport zal in de loop van februari 2020 openbaargemaakt worden.